thum-dbb21649562975.png


已破解  随便输入卡密登入

管理员运行

打开游戏在赛利亚房间点击辅助界面的点击初始化 游戏聊天框会有提示。然后勾选功能直接开           

                                     姿势推荐
升级推荐    风暴BUFF+三速+无敌

搬砖推荐   倍攻+三速+无敌      伤害都看自己装备调节

搬砖推荐2  装备BUFF+三速+无敌    伤害都看自己装备调节

搬砖推荐3   特殊倍攻+三速+无敌    伤害都看自己装备调节

未央推荐   倍攻+无敌+三速    伤害都看自己装备调节

未央推荐3  装备BUFF+三速+无敌   伤害都看自己装备调节

深渊推荐   特殊倍攻+三速

深渊推荐2  装备BUFF+三速+无敌   伤害都看自己装备调节

巨龙推荐    刀秒倍攻
团本推荐  团本倍攻 伤害自己控制
金人使用方式  先F3金人初始化  然后辅助页面打钩金人   伤害自己控制